"Ընտրական իրավունք եւ ընտրակարգեր"
Հեղինակ: Լյուդվիգ Խաչատրյան

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Գլուխ 1. Ընտրական իրավունք
Ընտրական համակարգեր
Գլուխ 2. Ընտրովի մարմիններ
Գլուխ 3. Ընտրակեղծիքների
տրամաբանությունը
Գլուխ 4. Ընտրակեղծիքների
տեխնոլոգիաները
Գլուխ 5. Ընտրակեղծիքների
նվազեցնելու հնարավորությունները
Գլուխ 6. Որոշ երկրներում
գործող ընտրակարգերը
ԱՄՆ
Ֆրանսիա
Գերմանիա
Իտալիա
Գլուխ 7. հետխորհրդային որոշ
հանրապետությունների
ընտրակարգերը
Ռուսաստան
Մերձբալթյան
հանրապետություններ
Հայաստանի
հանրապետություն
մինչ 1999 թ.
1998-1999թ.
Ընտրություններ 2003թ
2005թ
Հանրաքվե 2005թ.
2007թ
2008թ
2009թ
Առաջարկություներ
ԳԼՈւԽ 8. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅՈՒՆ

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՄԱՍԻՆ 2005թ.
   Նշենք 2005 թվանանին ընդունված ՙՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ՚ ՀՀ օրենքով նախատեսված փոփոխություններով ու լրացումներով հանդերձ ընտրական օրենսգրքով ամրագրված մի շարք համակարգված դրույթներ ու դրանց վերաբերյալ որոշ նկատառումներ:
   1.համապատասխանաբար համամասնական ընտրակարգով բաշխվող մանդատների թիվը 75-ից դառնում է 90, իսկ մեծամասնականինը 56-ից 41: մի փոքր առաջնթաց քայլ բայց...    2. ՙԸնտրողների վերջնական ցուցակները` ըստ տեղամասերի, եվ տեղամասում ընդգրկված բնակելի շենքների (տների) հասցեներըª տպագրված 2 օրինակից, նաեվ էլեկտրոնային կրիչով, լիազոր մարմինը կամ նրա համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարը քվեարկության օրվանից առնվազն 2 օր առաջ տրամադրում է համապատասխան տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների նախագահներին:՚
   Չնայած այդ մասին ուղղակի չի նշվում, բայց կարծես ենթադրվում է, որ տեղամասերը պետք է ապահովված լինեն համակարգիչներով: Եթե դա այդպես լիներ ապա դա դրական առաջընթաց էր, սակայն օրնեսգրքի հետագա դրույների համադրությունից պարզվում է համակարգիչներով պետք է ապահովված լինեն միայն ընատրատարածքային եվ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովները:
   3. ՙՀայաստանի Հանրապետության ընտրողների գրանցամատյանում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը հրապարակվում է քվեարկության նախորդ օրը,՚ նախորդում եղած երեք օր առաջվա փոխարեն:
   4.ՙԿենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, մինչեվ ժամը 21.00-ն, երեքժամյա պարբերականությամբ հրապարակում է տեղեկություններ մինչեվ նախորդ ժամն ընտրություններին մասնակցած ընտրողների թվի վերաբերյալ:՚
   Հաշվի առնելով, որ տեղամասերում քվեարկությունն ավարտվում է ժամը 20.00-ին: ենթադրվում է, որ ժամը 21.00-ից ոչ ուշ հրապարակվելու են ընտրություններին մասնակցած ընտրողների թվի մասին, վերջին տվյալները: Այսինքն մինչ այդ տեղամասերց պետք է ստացված լինեն քվեարկության մասնակիցների թվերի վերաբերյալ վերջնական տվյալնեը: որն, ըստ իս, հնարավոր է եթե ապահովված կլինի տեղամասերի, ընտրատարածքային ընտրական եվ կանտրոնական ընտրական հանձնաժողովների միջեվ ուղիղ էլեկտրոնային կապ:
   ՙՏեղամասային ընտրական հանձնաժողովը քվեարկության արդյունքների ամփոփումն ավարտում է ոչ ուշ, քան քվեարկության ավարտից 10 ժամ հետո:՚ՙ Տեղամասերում քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ արձանագրությունների տվյալների մուտքագրումը համակարգիչ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովն ավարտում է քվեարկության ավարտից հետոª ոչ ուշ, քան 18 ժամվա ընթացքում:՚ ՙԿենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քվեարկության ավարտից ոչ ուշ, քան 28 ժամ հետո, ամփոփում է համապետական ընտրությունների նախնական արդյունքները:՚
.    Ուստի պետք է ենթադրել, որ քվերկության ավարտից հետո, քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների թիվն հնրավորինս շուտ կարող է եվ առանձին չհայտարարվել:
   5. ՙԶինվորական մասերում, կալանքի տակ պահելու հիմնարկներում կազմված եվ ընտրողների ստորագրած ցուցակները հրապարակման ենթակա չեն, դրանցից պատճեններ չեն հանվում:՚
   Գուցէ ազգային անվտագության առումով իմաստ կա, բայց ընտրական գործնթացների թափանցիկութան համար խոչընդոտ: Իսկ եթե , հաշվի առնենք , որ բազմաթիվ տարբեր տեղամասեերում զինվորների շրջապտույտ քվեարկության կազմակերպմամբ հնարավոր է ապահովել ցանկացած թեկնածուի ընտրվելու հնարավորություն, ապա արդար ընտրությունների մասին խոսելը կարծես թե դառնում է անիմաստ:
   6. ՙՔվեաթերթիկը պետք է լինի դակված (պերֆորացված), պարունակի տպագրատան անվանումը: Քվեաթերթիկի հատման գծից վերեվ` ելունդի վրա, նշվում է քվեաթերթիկի հերթական համարը:՚ ՙԳրանցվելուց անմիջապես հետո ընտրողը մոտենում է հանձնաժողովիª քվեաթերթիկների տրամադրման համար պատասխանատու անդամին: Վերջինս անջատում է քվեաթերթիկի (քվեաթերթիկներիª միաժամանակ մի քանի քվեարկություններ անցկացվելու դեպքում) ելունդը եվ քվեաթերթիկի ներքեվի հատվածը հանձնում ընտրողին, ով անցնում է քվեարկության խցիկ (սենյակ)ª քվեարկելու:՚
   ՙՀանձնաժողովիª քվեաթերթիկների տրամադրման համար պատասխանատու անդամը քվեաթերթիկների ելունդները, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած կարգով, ըստ հերթականության դասավորում եվ հանձնում է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին:
   Վերջինս դրանք առանձին կապերով տեղադրում է չհրկիզվող պահարանում:՚ ՙՏեվամասային ընտրական հանձնաժողովըª, ըստ հերթական համարների` դասավորում է օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդները եվ հաշվարկում դրանց թիվը, ապա փաթեթավորում է օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդները եվ կնքում փաթեթը.՚
   Որոշակի առաջնթաց մեխանիզմ, սակայն եթե քվեարկությունից անմիջապես հետո օգտագործված քվեաթերթիկների փաթեթավորված ելունդները (համարները) եվ փաթեթավորված ու կնքված ընտրողների ստորագրությոններով ցուցակներն անմիջապես ուղարկվեին վերադաս հանձնաժողովներ, համապատասխանաբար տարածքային ու կենտրոնակն ընրական հանձնաժողով, ապա քվեաթերթիկներ հաշվարկի ընթացքում, նշված փաստաթղթերի հետ տեղում հնարավոր գործառույթը կբացառվեր:
   Չնայած պետք է նշվի, որ ընտրողների ցուցակներում կեղծ ստորագրությունները կարող են դրվել մինչ քվեարկության ավարտը:
  7. ՙԿենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կազմավորվում է` Ազգային ժողովում խմբակցություն ունեցող յուրաքանչյուր կուսակցության մշտապես գործող մարմնի որոշմամբ, իսկ դաշինքի դեպքում` դաշինքի անդամ կուսակցությունների մշտապես գործող մարմինների համատեղ` ձայների մեծամասնությամբ ընդունված որոշմամբ նշանակված մեկական անդամից:՚
   ՙՀանրապետության Նախագահի նշանակած մեկ անդամից.՚
   ՙԿենտրոնական ընտրական հանձնաժողով կազմավորող մարմինների առաջարկությունների հիման վրա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով՚:
   ՙԵթե նշանակվել է նրա անդամների ընդհանուր թվի առնվազն երկու երրորդը: Եթե մինչեվ նոր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմավորման վերջին օրը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմավորման համար անհրաժեշտ անդամների նվազագույն թիվը չի նշանակվել, ապա այն մինչեվ սահմանված նվազագույն թիվը լրանալը նշանակում է Հանրապետության Նախագահը` վճռաբեկ դատարանի դատավորների թվից:՚
   ՙԸնտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի անդամները նշանակվում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամների կողմից` կենտրոնական ընտրական հանձանաժողովի մեկ անդամ` ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի մեկ անդամ սկզբունքով` մասնագիտական դասընթացներին մասնակցած եվ համապատասխան որակավորում ստացած անձանցից, բացառությամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում վճռաբեկ դատարանի եվ Հայաստանի Հանրապետության դատարանների նախագահների խորհրդի նշանակած ներկայացուցիչների, որոնք ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներում անդամներ նշանակում են ընդհանուր իրավասության դատարանների դատավորների կազմից: Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով կազմավորող մարմինների առաջարկությունների հիման վրա ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի կազմը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով:՚
   ՙՏեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամներին նշանակում են համապատասխան ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի անդամները` ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի մեկ անդամ` տեղմասային ընտրական հանձնաժողովի մեկ անդամ սկզբունքով:՚
   Այսինքն Ընտրական հանձնաժողովներում բոլոր մրցակցող կողմերի հավասար ներկայցչության հնարավորություն ընձեռված չէ: Նախագահին հնարավորություն է ընձեռնված իր համար անցանկալի մարդկանց հանձնաժողովի կազմից դուրս թողնելու եվ ցանկության դեպքում, քիչ թե շատ, իր ուզած հանձնաժողովը կազմավորելու հնարավորություն: Խնդիրն այն է որ անկախ այն բանից նախագահը քվերկվում է թե ոչ բոլոր դեպքերում նա հանդես էգալիս որպես մրցակցող կողմ: Առկա է դատական մարմինների ներկայցուցիչներին հանձնաժողովներում ընդգրկելու հնարավորութուն, այն դեպքում երբ դատական մարմինները պետք է լուծեն նաեվ հանձնաժողովների հետ կապված դատական վեճերը:
   8. ՙԱզգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորության թեկնածու չեն կարող գրանցվել սահմանադրական դատարանի անդամները, դատավորները, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության եվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության, հարկային, մաքսային մարմինների, դատախազության աշխատակիցները (ծառայողները), զինծառայողները, սոցիալական ապահովության մարմինների (ծառայությունների) աշխատակիցները: Վերոհիշյալ անձինք Ազգային ժողովի պատգամավորության թեկնածու կարող են գրանցվել իրենց լիազորությունները վայր դնելու դեպքում:՚
   ՙԱզգային ժողովիª համամասնական ընտրակարգով պատգամավորության թեկնածու չեն կարող գրանցվել սահմանադրական դատարանի անդամները, դատավորները, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության եվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության, հարկային, մաքսային մարմինների, դատախազության աշխատակիցները (ծառայողները), զինծառայողները: Վերոհիշյալ անձինք Ազգային ժողովիª համամասնական ընտրակարգով պատգամավորության թեկնածու կարող են գրանցվել իրենց լիազորությունները վայր դնելու դեպքում՚
   Նախկինում նշված ցուցակում էին նաեվ ՙնախարարները, փոխնախարարները, Երեվանի քաղաքապետը, փոխքաղաքապետը, մարզպետները, փոխմարզպետները, համայնքապետերը՚:
   Այսինքն նրանք այժմ կարող են առանց պաշտոնները վայր դնելու գրանցվել պատգամավորության թեկնածու:
   9. Ազային ժողովի պատգամավորների առաջադրման համար ընտրողների ստորագրությամբ առաջադրումը պաշտպանելու պահանջը հանված է:
   10. ՙՎստահված անձի իրավունքները, պարտականությունները եվ գործունեության երաշխիքները՚ սահմանող նոր հոդվածն ընդհանուր առմամբ ավելացրել է վերջիննեիս իրավասությունները ընտրական գործառույթներում:
   Սակայն համադրելով օրենսգքում ամրագրված, ՙՎստահված անձի իրավունքների որեվէ սահմանափակում չի թույլատրվում£ Ոչ ոք, այդ թվում` ընտրական հանձնաժողովները, իրավունք չունեն վստահված անձանց դուրս հանելու քվեարկության սենյակից կամ ցանկացած այլ կերպ նրանց մեկուսացնելու հանձնաժողովի աշխատանքներին ներկա գտնվելուց, բացառությամբ նրանց ձերբակալելու կամ կալանավորելու դեպքերի:՚ ՙՎստահված անձը չի կարող պատասխանատվության ենթարկվել ընտրությունների ընթացքի եվ արդյունքների ամփոփման վերաբերյալ իր հայտնած կարծիքի համար£՚, կետերն համադրելով 2003 թվականի ընտրություններում արձանագրված կալանավորման ու ձերբակալության փաստերի հետ, ապա կարելի է նշել որ օրենսդրական որոշ բարեփոխում կա, բայց ոչ արդար ընտրությունների անցկացմանւ օրենսդրորեն սահմանված լիարժեք երաշխիքներ:
   11. ՙՀամայնքի ավագանու ընտրության ժամանակ համայնքի տարածքում կազմավորվում է մեկ բազմամանդատ մեծամասնական ընտրատարածք:՚
ԸՆՏՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐ 2005թ.
   2005թ.տեղի ունեցած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած թվերի մանրամասն վերլուծություննը ցույց է տալիս որ բազմաթիվ համայնքներում ընտրություններն անցել են նախկին ընտրությունների նման ոչ արդար եվ ոչ էլ մաքուր, ավելին եթե օրենսդրության պահանջները հաշվի առնվեին ապա շատ ու շատ տեղերում ընտրությունները պետք ճանաչվեին անվավեր միմիայն արձանագրված թվերի անհամապատասխանությունների հիման վրա հաշվարկվող անճշտությունների, կամ արձանագրված անճշտությունների հիման վրա, որոնք էապես ազդել են ընտրությոններ արդյունքների վրա:
   Օրինակ կենտրոնական ընտրական հանեվձնաժողովի ՙwww. Elections.am՚ կայքի տվյալների հիման վրա մի քանի բնակավայրերի համար կամզված գրաֆիակակն արտապատկերներից ու աղյուսակներից պարզ կդառնա վերը նշվածի իսկությունը:

Աջափնյակ համայնքի ավագանու ընտրություններՀամայնքի ավագանու անդամ առաջադրված թեկնածուների ընտրությունն անվավեր է ճանաչվում, եթե ձայների քանակի վրա ազդող անճշտությունների չափը բացառում է ընտրված թեկնածուին պարզելու հնարավորությունը
համադրվում է
տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը (Ա)՝78196
մարված քվեաթերթիկների թվի (Գ)48313
քվեատուփի՝ վավեր (դ1)26682
եւ անվավեր (դ2)1201
քվեաթերթիկների թվի գումարի (Դ) հետ76196
Տարբերությունը՝ թվի բացարձակ արժեքով, նշվում է որպես առաջին անճշտության չափ.2000
 
համադրվում է
ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների թիվը (Բ)՝27883
քվեատուփի վավեր եւ անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարի (Դ) հետ:27883
Եթե քվեատուփի վավեր եւ անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարը (Դ) մեծ է ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների թվից (Բ), ապա տարբերությունը նշվում է որպես երկրորդ անճշտության չափ: Եթե քվեատուփի վավեր եւ անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարը (Դ) փոքր է կամ հավասար ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների թվին (Բ), ապա երկրորդ անճշտության չափը նշվում է 0.0
 
համադրվում է
օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը (Ե)27883
քվեատուփի վավեր եւ անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարի (Դ) հետ:27883
Տարբերությունը՝ թվի բացարձակ արժեքով, նշվում է որպես երրորդ անճշտության չափ.0
 
գումարվում են սույն կետի 1-ին, 2-րդ եւ 3-րդ ենթակետերում նշված անճշտությունների թվերը: Այդ թվերի գումարը համարվում է տվյալ տեղամասում անճշտությունների չափ:2000
 
արձանագրված անճշտշտություն14
(անցած-չանցած)թեկնա'ուների ձայների տարբերություն11Արաբկիր համայնքի ընտրություններ Համայնքի ղեկավար առաջադրված թեկնածուի ընտրությունն անվավեր է ճանաչվում, եթե ձայների քանակի վրա ազդող անճշտությունների չափը բացառում է ընտրված թեկնածուին պարզելու հնարավորությունըՀամայնքի ավագանու անդամ առաջադրված թեկնածուների ընտրությունն անվավեր է ճանաչվում, եթե ձայների քանակի վրա ազդող անճշտությունների չափը բացառում է ընտրված թեկնածուին պարզելու հնարավորությունըՀամայնքի ղեկավարի եվՀամայնքի ավագանու ընտրություններում տարբերություն
համադրվում է
տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը (Ա)՝9027490274
մարված քվեաթերթիկների թվի (Գ)6264362741
քվեատուփի՝ վավեր (դ1)2635626484
եւ անվավեր (դ2)12981211
քվեաթերթիկների թվի գումարի (Դ) հետ9029790436
Տարբերությունը՝ թվի բացարձակ արժեքով, նշվում է որպես առաջին անճշտության չափ.23162
 
համադրվում է
ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների թիվը (Բ)՝27654276540
քվեատուփի վավեր եւ անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարի (Դ) հետ:2765427695-41
Եթե քվեատուփի վավեր եւ անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարը (Դ) մեծ է ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների թվից (Բ), ապա տարբերությունը նշվում է որպես երկրորդ անճշտության չափ: Եթե քվեատուփի վավեր եւ անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարը (Դ) փոքր է կամ հավասար ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների թվին (Բ), ապա երկրորդ անճշտության չափը նշվում է 0.041
 
համադրվում է
օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը (Ե)2765427702-48
քվեատուփի վավեր եւ անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարի (Դ) հետ:2765427695
Տարբերությունը՝ թվի բացարձակ արժեքով, նշվում է որպես երրորդ անճշտության չափ.07
 
գումարվում են սույն կետի 1-ին, 2-րդ եւ 3-րդ ենթակետերում նշված անճշտությունների թվերը: Այդ թվերի գումարը համարվում է տվյալ տեղամասում անճշտությունների չափ:23210
 
արձանագրված անճշտշտություն53427
(անցած-չանցած) թեկնածուների ձայների տարբերություն1008223


Դավթաշեն համայնքի ընտրություններ Համայնքի ղեկավար առաջադրված թեկնածուի ընտրությունն անվավեր է ճանաչվում, եթե ձայների քանակի վրա ազդող անճշտությունների չափը բացառում է ընտրված թեկնածուին պարզելու հնարավորությունըՀամայնքի ավագանու անդամ առաջադրված թեկնածուների ընտրությունն անվավեր է ճանաչվում, եթե ձայների քանակի վրա ազդող անճշտությունների չափը բացառում է ընտրված թեկնածուին պարզելու հնարավորությունըՀամայնքի ղեկավարի եվՀամայնքի ավագանու ընտրություններում տարբերություն
համադրվում է
տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը (Ա)՝2808627500
մարված քվեաթերթիկների թվի (Գ)1557616008
քվեատուփի՝ վավեր (դ1)1204410933
եւ անվավեր (դ2)0555
քվեաթերթիկների թվի գումարի (Դ) հետ2762027496
Տարբերությունը՝ թվի բացարձակ արժեքով, նշվում է որպես առաջին անճշտության չափ.4664
 
համադրվում է
ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների թիվը (Բ)՝12508114861022
քվեատուփի վավեր եւ անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարի (Դ) հետ:1204411488556
Եթե քվեատուփի վավեր եւ անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարը (Դ) մեծ է ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների թվից (Բ), ապա տարբերությունը նշվում է որպես երկրորդ անճշտության չափ: Եթե քվեատուփի վավեր եւ անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարը (Դ) փոքր է կամ հավասար ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների թվին (Բ), ապա երկրորդ անճշտության չափը նշվում է 0.02
 
համադրվում է
օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը (Ե)1170711494213
քվեատուփի վավեր եւ անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարի (Դ) հետ:1204411488
Տարբերությունը՝ թվի բացարձակ արժեքով, նշվում է որպես երրորդ անճշտության չափ.3376
 
գումարվում են սույն կետի 1-ին, 2-րդ եւ 3-րդ ենթակետերում նշված անճշտությունների թվերը: Այդ թվերի գումարը համարվում է տվյալ տեղամասում անճշտությունների չափ:80312
 
արձանագրված անճշտշտություն1328
(անցած-չանցած)թեկնա'ուների ձայների տարբերություն91525


Էրեբունի համայնքի ընտրություններ Համայնքի ղեկավար առաջադրված թեկնածուի ընտրությունն անվավեր է ճանաչվում, եթե ձայների քանակի վրա ազդող անճշտությունների չափը բացառում է ընտրված թեկնածուին պարզելու հնարավորությունըՀամայնքի ավագանու անդամ առաջադրված թեկնածուների ընտրությունն անվավեր է ճանաչվում, եթե ձայների քանակի վրա ազդող անճշտությունների չափը բացառում է ընտրված թեկնածուին պարզելու հնարավորությունըՀամայնքի ղեկավարի եվՀամայնքի ավագանու ընտրություններում տարբերություն
համադրվում է
տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը (Ա)՝8001180007
մարված քվեաթերթիկների թվի (Գ)4703346999
քվեատուփի՝ վավեր (դ1)3230532465
եւ անվավեր (դ2)688572
քվեաթերթիկների թվի գումարի (Դ) հետ8002680036
Տարբերությունը՝ թվի բացարձակ արժեքով, նշվում է որպես առաջին անճշտության չափ.1529
 
համադրվում է
ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների թիվը (Բ)՝33000330021022
քվեատուփի վավեր եւ անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարի (Դ) հետ:3299333037556
Եթե քվեատուփի վավեր եւ անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարը (Դ) մեծ է ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների թվից (Բ), ապա տարբերությունը նշվում է որպես երկրորդ անճշտության չափ: Եթե քվեատուփի վավեր եւ անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարը (Դ) փոքր է կամ հավասար ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների թվին (Բ), ապա երկրորդ անճշտության չափը նշվում է 0.035
 
համադրվում է
օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը (Ե)3267433004213
քվեատուփի վավեր եւ անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարի (Դ) հետ:3299333037
Տարբերությունը՝ թվի բացարձակ արժեքով, նշվում է որպես երրորդ անճշտության չափ.31933
 
գումարվում են սույն կետի 1-ին, 2-րդ եւ 3-րդ ենթակետերում նշված անճշտությունների թվերը: Այդ թվերի գումարը համարվում է տվյալ տեղամասում անճշտությունների չափ:33497
 
արձանագրված անճշտշտություն411253
(անցած-չանցած)թեկնա'ուների ձայների տարբերություն313814

Շենգավիթ համայնքի ավագանու ընտրություններՀամայնքի ավագանու անդամ առաջադրված թեկնածուների ընտրությունն անվավեր է ճանաչվում, եթե ձայների քանակի վրա ազդող անճշտությունների չափը բացառում է ընտրված թեկնածուին պարզելու հնարավորությունը
համադրվում է
տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը (Ա)՝100100
մարված քվեաթերթիկների թվի (Գ)69587
քվեատուփի՝ վավեր (դ1)27911
եւ անվավեր (դ2)1488
քվեաթերթիկների թվի գումարի (Դ) հետ98986
Տարբերությունը՝ թվի բացարձակ արժեքով, նշվում է որպես առաջին անճշտության չափ.1114
 
համադրվում է
ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների թիվը (Բ)՝29035
քվեատուփի վավեր եւ անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարի (Դ) հետ:29399
Եթե քվեատուփի վավեր եւ անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարը (Դ) մեծ է ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների թվից (Բ), ապա տարբերությունը նշվում է որպես երկրորդ անճշտության չափ: Եթե քվեատուփի վավեր եւ անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարը (Դ) փոքր է կամ հավասար ընտրողների ցուցակում ստորագրությունների թվին (Բ), ապա երկրորդ անճշտության չափը նշվում է 0.364
 
համադրվում է
օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը (Ե)29648
քվեատուփի վավեր եւ անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարի (Դ) հետ:29399
Տարբերությունը՝ թվի բացարձակ արժեքով, նշվում է որպես երրորդ անճշտության չափ.249
 
գումարվում են սույն կետի 1-ին, 2-րդ եւ 3-րդ ենթակետերում նշված անճշտությունների թվերը: Այդ թվերի գումարը համարվում է տվյալ տեղամասում անճշտությունների չափ:1727
 
արձանագրված անճշտշտություն991
(անցած-չանցած)թեկնա'ուների ձայների տարբերություն5

Սակայն նույնիսկ ընտրությունների հետ կապված դատական վեճերի հետ կապված հարցերի վերաբերյալ կայացվել են կամայական որոշուներ որոնք չեն բխել օրենսդրության պահանջներց: Օրինակ Շենգավիթի համայնքի ավագանու ընտրությունների հարցում, որտեղ նույնիսկ ընտրական հանձնաժողովը ընտրությունները ճանաչել էր անվավեր:

    E-mail: k.lyudvig@yahoo.com
Phone: (374) 93 742145

Հեղինակ: Լյուդվիգ Խաչատրյան    CV    Google